เรียน:  ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี  โทร 1-563-583-4003

Office Hours

Monday - Thursday: 8:00 am - 6:00 pm

Friday:  8:00 am - 12:30 pm
Check out our Adult Clinic!
www.unifiedtherapyhealth.com

Pediatric Focused Outpatient Clinic
4121 Pennsylvania Ave
Dubuque, IA 52002
Phone: 563-583-4003
Fax: 563-583-5789